topTOP

HOME > 학사안내 >강의시간표

강의시간표

                     2021학년도 2학기 임상간호대학원 강의시간표

       강의시간         학과 및 전공   이수구분   학수번호  수업코드                 교과목명  학점  요일                 강의실
        1교시 
    09:00~10:40
전체학과  공통선택  DNG6409   65004 간호통계   2   토 제2공학관   H211-0402
전체학과  공통선택  DNG6414   65006 대상자교육중재전략   2   토 미래교육관   H617-0301
전체학과  공통선택  DNG6422   65007 리더의의사소통   2   토 미래교육관   H617-0304
임상간호전공  전공선택  DNG6423   65013 캡스톤디자인:업무개선프로젝트   2   토 미래교육관   H617-0404
노인및치매간호전공  전공선택  DNG4450   65017 노인과테크놀로지   2   토 미래교육관   H617-0401
        2교시 
    11:00~12:40
전체학과  공통선택  DNG3001   65000 약리학   2   토 미래교육관   H617-0304
전체학과  공통선택  DNG4001   65001 간호연구   2   토 미래교육관   H617-0301
전체학과  공통선택  DNG4449   65002 노인과윤리   2   토 의대  계단강의동   H618-0202
임상간호전공  전공선택  DNG6420   65012 질향상세미나   2   토 미래교육관   H617-0404
임상간호전공  전공선택  DNG6438   65015 스마트임상케어   2   토 미래교육관   H617-0401
노인및치매간호전공  전공선택  DNG4456   65019 노인완화의료   2   토 의대  계단강의동   H618-0301
        3교시 
    13:00~14:40
전체학과  공통선택  DNG6441   65010 데이터사이언인널싱   2   토 미래교육관   H617-0301
전체학과  공통선택  DNG6437   65021 건강심리학   2   토 미래교육관   H617-0401
임상간호전공  전공선택  DNG6418   65011 근거기반간호중재   2   토 미래교육관   H617-0404
임상간호전공  전공선택  DNG6425   65014 통증간호특론   2   토 미래교육관   H617-0304
노인및치매간호전공  전공선택  DNG4454   65018 노인정신건강간호   2   토 의대  계단강의동   H618-0301
        4교시 
    15:00~16:40
전체학과  공통선택  DNG6011   65003 영어원서강독   0   토 미래교육관   H617-0301
전체학과  공통선택  DNG6436   65008 암관리정책   2   토 미래교육관   H617-0404
임상간호전공  전공선택  DNG6445   65016 만성질환중재   2   토 미래교육관   H617-0401
노인및치매간호전공  전공선택  NUR9080   65020 노인복지간호   2   토 미래교육관   H617-0304

     

# 9월, 10월은 비대면수업. 11월 이후 대면수업 여부는 미정 

# 타 전공과목 수강신청 시 '본인 전공으로 불인정'  

# 수강신청 후 인원에 따라 강의실 변경될 수 있음